วิธีการแปลงยูนิโคดเป็นภาษาไทย

เครื่องมือนี้จะแปลงภาษาไทยป็นยูนิโคด ยูนิโคดเป็นภาษาที่ใช้ออนไลน์เป็นหลักและใช้เพื่อทำให้แน่ใจว่าตัวอักษรต่าง ๆ จะแสดงอย่างถูกต้อง (เช่น ตัวอักษรที่ไม่ใช่อักษรโรมัน ตัวเน้นเสียง เป็นต้น) คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้แปลงยูนิโคดเป็นภาษาไทยได้ด้วย 

 

 Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.